Czech Koruna
čeština
Vyberte preferovanou měnu
Czech Koruna
Euro
US$
Dolar
Vyhledejte dostupné ubytování
Obnovit kritéria vyhledávání
Použít vyhledávací kritéria
Datum cesty a délka pobytu
Nejbližší příjezd
Poslední návratnost
Délka pobytu přesně tak, jak bylo uvedeno
Délka pobytu:
Jakákoli délka pobytu
Obnovit do základního nastavení
Použít výběr
Výběr cestovatelů
Dospělí
2
Děti
0
Jaký je věk každého dítěte při odhlášení?
Obnovit do základního nastavení
Aplikujte cestovatele

Všeobecné obchodní a nájemní podmínky ​

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o krátkodobém pronájmu rezidenčního bydlení a upravují obecná práva a povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem Bytů- společností Siblings a.s., IČ: 082 28 884, se sídlem Praha 6, Vokovice, Kladenská 699/107, zapsané v OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 24430 (dále jen „Pronajímatel“). Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o krátkodobém pronájmu, uzavřenou mezi Pronajímatelem a nájemcem, je-li služba zprostředkována prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.), pak také všeobecnými podmínkami příslušného zprostředkovatele (dále jen „VOPZ“), které mají před VOP přednost a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Individuální ujednání obsažená ve smlouvě o krátkodobém pronájmu mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

I.Smluvní vztah, rezervace

Smlouvu o krátkodobém pronájmu Nemovitosti (dále jen „Smlouva“) uzavírá s Pronajímatelem zájemce o krátkodobý nájem Nemovitosti (dále jen „Nájemce“), který si učinil řádnou objednávku (rezervaci) buď prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele www._________.cz, anebo prostřednictvím zprostředkovatelů provozujících internetové platformy (Booking.com B.V. Airbnb apod.) (dále jen „Zprostředkovatel“ či „Zprostředkovatelé“), anebo osobně, e-mail, telefonicky. Smlouvou se Pronajímatel se zavazuje přenechat plně zařízený a vybavenou Nemovitost Nájemci k dočasnému užívání po sjednanou dobu za sjednaných podmínek a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit cenu za pronájem. Závazná rezervace Bytu k nájmu a Smlouva vzniká k okamžiku (i) zaslání potvrzení řádné objednávky Nájemce ze strany Pronajímatele, případně Zprostředkovatele na e-mailovou adresu která byla zadána do objednávky-rezervace, anebo jinak prokazatelně sdělena Pronajímateli v případě, že nebyla objednávka učiněna prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře, (ii) a v případě osobní objednávky v den příjezdu podpisem registrační karty a zaplacením ceny za pronájem, není-li dohodnut pozdější termín platby nájemného. Nájem Nemovitosti vzniká a trvá po dobu uvedenou v závazné rezervaci. Předmět krátkodobého nájmu (Nemovitost), doba jeho trvání, cena za pronájem, doplňkové služby s pronájmem spojené a další podmínky jsou specifikovány v nezávazné nabídce Pronajímatele (pro účely Smlouvy aktuální v den učinění objednávky) zveřejněné na jeho webových stránkách (případně na internetovém portálu příslušného Zprostředkovatele), v závazné rezervaci Nemovitosti k nájmu a v těchto VOP. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními a nájemními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www._________.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) Nájemce potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na téže webové stránce, souhlasí s nimi, a byl tak ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů a podmínkami nájmu Nemovitosti.

II. Cena za pronájem, platební podmínky

2.1 Cena za pronájem představuje paušální částku zahrnující úplatu za užívání Nemovitosti, poplatky za služby (dodávka studené a teplé vody, tepla, elektrické energie) a služby poskytované společně s nájmem (týdenní úklid, nedohodne-li se Nájemce s Pronajímatelem jinak, služby recepce Budovy, ložní prádlo a ručníky podle počtu osob a jejich výměna, jeden běžný úklid po skončení nájmu, odvoz odpadu).

Cena za pronájem Nemovitosti zahrnuje také veškeré místní poplatky a příslušnou výši DPH, pokud není uvedeno jinak

2.2 Nájemce je povinen zaplatit cenu za pronájem spolu s objednanými doplňkovými službami nejpozději v den vzniku nájmu Nemovitosti při registraci osobně, není-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem dohodnuto jinak. V případě zprostředkování Smlouvy prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.) může být úhrada ceny za pronájem a objednané doplňkové služby v plné výši požadována předem za podmínek stanovených VOZP, např. bezprostředně po provedení rezervace ze strany Nájemce.

Tyto platební podmínky platí, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.3 Celková cena za pronájem a doplňkové služby se hradí zejména v případě platby na základě vystaveného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený v pokynech k platbě, v ostatních případech platební kartou, v hotovosti osobně.

2.4 Důsledky nedodržení lhůty úhrady celkové ceny je upraven v článku III. těchto VOP.

III. Zánik účinků Smlouvy, storno-poplatek

3.1 Smlouva pozbývá následujícím dnem svých účinků, pokud Nájemce nehradil v termínu platby dle článku II odst.2.4 těchto VOP, anebo s pronajímatelem dohodnutém jiném termínu celkovou cenu za pronájem a objednané doplňkové služby.

Od Smlouvy je oprávněna odstoupit každá ze smluvních stran, (i) pokud strana druhá podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky, a dále v případě, kdy (ii) nastane na její straně závažná překážka, jejíž vznik je mimo její přiměřenou kontrolu, jejímuž vzniku nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí, která brání zcela nebo částečně dotčené straně v čerpání či poskytnutí plnění podle Smlouvy (např. opatření orgánů upravujících zákaz vycestování, uzavření provozoven či zákaz poskytování služeb, nařízení karantény či omezení pohybu osob jak v místě poskytnutí služby, tak pobytu Nájemce apod.), a to v případě uvedeném pod bodem (ii) bez jakékoli sankce, storno poplatku, nároku na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradní služby. Překážku je dotčená smluvní strana povinna specifikovat a její vznik prokázat.

Vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby je oprávněn Nájemce bez uvedení důvodu v době před vznikem nájmu, Pronajímatel pak v případě, kdy po vzniku nájmu Nájemce a osoby s ním bydlící i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP, či provozních řádů Pronajímatele nebo právních předpisů České republiky, včetně porušování dobrých mravů. Výpověď i odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

3.2 Pronajímatel má vůči Nájemci nárok na storno poplatek za podmínek uvedených níže v případě, kdy v době před vznikem nájmu Smlouvu vypoví Nájemce, anebo od Smlouvy odstoupí Pronajímatel.

Při určení počtu dní zbývajících do dne vzniku nájmu pro účely výpočtu výše storno poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den vznikem nájmu. Storno poplatek se počítá z celkové výše ceny za pronájem.

Výše storno poplatku:

více jak 8 dnů před dnem vzniku nájmu 0%

7–4 dny před dnem vzniku nájmu 50%

a méně dnů před dnem vzniku nájmu 100%

přičemž u Smluv uzavíraných prostřednictvím Zprostředkovatelů se podmínky a výše storno poplatku řídí podmínkami příslušného Zprostředkovatele uvedenými na jeho internetových stránkách.

3.3 V případě, kdy (i) Nájemce nevyčerpá sjednanou dobu nájmu bez zavinění Pronajímatele, anebo (ii) se Nájemce nedostaví ve sjednaný den vzniku nájmu k převzetí Nemovitosti, nevzniká Nájemci nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního bydlení ani služby ve vztahu k Pronajímateli a Pronajímatel má nárok na uhrazení 100 % celkové sjednané ceny za pronájem. Současně účinky Smlouvy zanikají v případě dle bodu (i) dnem, kdy Nájemce předá (odevzdá) Nemovitost Pronajímateli , v případě dle bodu (ii) marným uplynutím sjednaného dne, ve kterém měl Nájemce Byt převzít do nájmu.

3.4 Nejde-li o případy uvedené v předchozím odst.3.3, po zániku účinků Smlouvy je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno poplatku, vznikl-li mu na něj nárok, ceny za plnění již vyčerpaná Nájemcem, a to do 14 dnů ode dne zániku účinků Smlouvy. V případě, že přijaté plnění od Nájemce nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jím vyčerpaných plnění podle Smlouvy, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu po zánicích účinků Smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet Pronajímatele.

3.5 V případě zániku účinků Smlouvy výpovědí, odstoupením či v případě dle odst.3.3 (i) těchto VOP je Nájemce povinen Nemovitost vyklidit a předat bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pro další postup Pronajímatele platí přiměřeně ustanovení článku V. odst.5.2 VOP.

3.6 Výše v tomto článku III. uvedená ustanovení platí i po zániku účinků Smlouvy, stejně jako práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

IV. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

4.1 Základními právy a povinnosti Pronajímatele jsou především:

předat Nájemci Nemovitost ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu nájmu a zajistit Nájemci nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním Nemovitosti,

zajistit bez zbytečného odkladu údržbu, odstranění poškození nebo jiných vad Nemovitosti, včetně běžné údržby a drobných oprav,

dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách Nemovitosti a řádnou dodávku médií a služeb v rámci nájmu;

právo požadovat zpřístupnění Nemovitosti za účasti Nájemce nebo jeho zástupce za účelem kontroly v případě důvodného podezření, zda Nájemce užívá Byt řádným způsobem a/nebo provedení oprav či údržby či v případě havárie v Nemovitosti a za účelem výkonu služeb spojených s nájmem.

4.2 Právy a povinnostmi Nájemce jsou především:

právo na nerušený nájem Nemovitosti a řádné poskytování služeb dle Smlouvy, případně sjednaných doplňkových služeb,

právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého Nemovitosti či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP,

právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se osob užívajících Nemovitost,

povinnost úplně a pravdivě vyplnit objednávku (rezervaci) k nájmu Nemovitosti, případné formuláře nutné k poskytnutí nájmu k Nemovitosti a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci osob, které mají užívat Nemovitost a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů, vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování,

povinnost po dobu nájmu Nemovitost řádně užívat, a to výhradně ke smluvenému účelu nájmu, dodržovat pořádek, čistotu, bezpečnostní a jiné předpisy spojené s užíváním Nemovitosti, zejména dodržovat zásady protipožární prevence, se kterými ho Pronajímatel seznámil,

povinnost chovat se tak, aby v/na Nemovitosti, na jeho zařízení a vybavení nevznikla škoda,

povinnost poskytnout přiměřenou náhradu újmy, které vznikly v době nájmu osobami užívajícími Nemovitost, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude Nemovitost vyřazena z provozu. Závady a poškození, které vznikly během nájmu je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli, stejně jako závady a poškození věcí, které zjistil při převzetí Bytu. V opačném případě budou škody účtovány na vrub Nájemce,

povinnost nahlásit bezodkladně Pronajímateli potřebu veškerých oprav (včetně drobných oprav) v/ na Nemovitosti a umožnit mu vstup do Nemovitosti pro tyto účely,

Nájemce nesmí provádět v/na Nemovitosti, jeho zařízení a vybavení žádné změny (ani bez povolení recepce stěhovat nábytek ap), úpravy nebo stavební úpravy bez předchozího souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo bezodkladné provést odstranění změn nebo úprav na náklady Nájemce,

smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz Nájemce dát Nemovitost či jeho část do podnájmu,

povinnost uhradit Pronajímateli celkovou cenu za pronájem a objednané či následně během doby nájmu doobjednané doplňkové služby v souladu s platebními podmínkami uvedenými v závazné rezervaci a v souladu s těmito VOP, stejně jako storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP;

povinnost osob užívajících Nemovitost chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali služby poskytované Pronajímatelem v Budoyě jiným jeho klientům,

v Nemovitosti ubytované osoby odpovídají za dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, provozních řádů Pronajímatele a právních předpisů České republiky,

povinnost při skončení nájmu z jakéhokoli důvodu, případně nedočerpáním doby nájmu, vyklizenou Nemovitost předat Pronajímateli.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

7.2 Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

7.3 Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu Pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách Pronajímatele www._______.cz a bez dalšího zaslána nájemci, se kterým probíhá proces uzavírání Smlouvy. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Nájemci. V případě nesouhlasu Nájemce se zveřejněnou změnou VOP, je nájemce povinen tento nesouhlas Pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

7.4 Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

7.5 V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

7.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2023.

Náš web používá soubory cookie a marketingové analýzy, aby zlepšil váš uživatelský zážitek a poskytl vám ty nejlepší nabídky. Použití je striktně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a předpisy na ochranu údajů.
Přijmout
Pouze nezbytné cookies